1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Blok Erfrecht.

1.2 Blok Erfrecht is een handelsnaam van Regel uw Recht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50394428.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten die worden gegeven aan Blok Erfrecht en voorts op alle verbintenissen die uit de wet of uit overeenkomsten voortvloeien voor Blok Erfrecht. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers en andere derden zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door Blok Erfrecht aanvaard.

2.2 De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Blok Erfrecht: www.blokerfrecht.nl

2.3  Alle aan Blok Erfrecht verbonden en/of met deze samenwerkende advocaten, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

2.4 Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigbaar is, blijven de overige voorwaarden onverminderd in stand. Het nietige of vernietigde beding wordt dan vervangen door een geldig beding dat naar zijn strekking zoveel mogelijk daarmee overeenkomt;

2.5 Blok Erfrecht heeft het recht deze Algemene voorwaarden aan te passen onder de verplichting deze aan de opdrachtgever toe te zenden. De aangepaste Algemene Voorwaarden hebben directe werking vanaf datum verzending aan opdrachtgever.

3. Opdracht

3.1 Opdrachtgever dient de door Blok Erfrecht per e-mail als attachment toegezonden schriftelijke opdrachtbevestiging na ontvangst te ondertekenen en aan Blok Erfrecht te retourneren. Blok Erfrecht heeft het recht de werkzaamheden niet aan te vangen of deze te staken zolang de opdrachtbevestiging niet ondertekend retour is ontvangen.

3.2 Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden heeft Blok Erfrecht een  inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Blok Erfrecht geeft geen enkele garantie voor de uitkomst of het resultaat van een opdracht.

3.3 Blok Erfrecht is te allen tijde gerechtigd zelf personen aan te wijzen die de werkzaamheden feitelijk zullen verrichten. Dit geldt ook in het geval een opdracht is verleend met het oogmerk deze door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan opdrachtgever een ander dan Blok Erfrecht tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 De opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan Blok Erfrecht te verstrekken en staat jegens Blok Erfrecht in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De opdrachtgever zal Blok Erfrecht steeds gevraagd en ongevraagd onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van adres- en contactgegevens.

3.5 Blok Erfrecht is niet verplicht een aanwijzing van de opdrachtgever op te volgen als deze naar het oordeel van Blok Erfrecht niet tijdig is gegeven, niet verwantwoord is of dit in strijd zou zijn met de voor Blok Erfrecht geldende wetten, verordeningen of gedragsregels of als daarvoor anderszins redelijke gronden bestaan.

3.6 Wanneer naar het oordeel van Blok Erfrecht sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie, een (potentieel) belangenconflict, voortzetting van de relatie schadelijk is voor haar reputatie of functioneren, opdrachtgever Blok Erfrecht wil houden aan een aanwijzing zoals genoemd onder 3.5, opdrachtgever in verzuim is of anderszins sprake is van een gewichtige reden, is Blok Erfrecht bevoegd de rechtsverhouding met de opdrachtgever direct te beëindigen.

Voorts is Blok Erfrecht bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever direct te beëindigen indien opdrachtgever in verzuim is bij het nakomen van zijn verplichtingen jegens Blok Erfrecht.

Blok Erfrecht is in vorenstaande genoemde gevallen niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

3.7 Blok Erfrecht is en blijft eigenaar van alle rechten daaronder begrepen auteursrechten die bestaan op adviezen, correspondentie, processtukken en andere geschriften die door, namens of in opdracht van Blok Erfrecht zijn opgesteld. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding daarvan. Zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Blok Erfrecht is het hem niet toegestaan genoemde documenten en geschriften te vermenigvuldigen of te verspreiden noch daarvan gebruik te maken voor een ander doel dan waarvoor de betreffende documenten zijn opgesteld en verstrekt, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blok Erfrecht.

4. Honorarium

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van Blok Erfrecht worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens minstens 6 minuten.

4.2 Onder gewerkte uren als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan tijd besteed aan:

Bestudering en bijhouden van het dossier | juridisch onderzoek naar onder meer regelgeving en rechtspraak | feitenonderzoek (daaronder begrepen raadpleging van online bronnen en registers) | het voeren van besprekingen | correspondentie/telefonisch overleg met opdrachtgever en derden | mondelinge en schriftelijke adviezen | opstellen van overeenkomsten, processtukken en memo’s | verzamelen, kopiëren en bundelen van bewijsmiddelen en producties | verzenden van poststukken | het bijwonen van zittingen, mondelinge behandelingen, getuigenverhoren en andere optredens in rechte | reistijd, wachttijd, reiskosten en het doen van verslag.

4.4 De door Blok Erfrecht gemaakte kosten, zoals onder meer maar niet uitsluitend griffierecht, leges, spoedkoeriersdiensten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van door Blok Erfrecht ingeschakelde derden zoals notarissen of andere hier niet met name genoemde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden door Blok Erfrecht aan deze in rekening gebracht. Blok Erfrecht is gerechtigd een voorschot op de in te schakelen dienst te verlangen. Een eventuele proceskostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Het uurtarief wordt bij het aangaan van de opdracht overeengekomen door schriftelijke mededeling van dit tarief aan opdrachtgever, die met het tarief akkoord wordt geacht te zijn indien hij dit tarief na mededeling niet terstond heeft afgewezen. Alle bedragen zijn inclusief btw. Het tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op grond van de het prijsindexcijfer consumpties gezinshuishoudens van het CBS en kan overigens na voorafgaande aankondiging worden aangepast.

4.6 Er wordt per het einde van elke kalendermaand door Blok Erfrecht gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichte werkzaamheden

4.7 Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling van de declaratie zullen extra kosten in rekening worden gebracht volgens de wettelijke regeling van art 6:96 BW. Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de factuur.

4.8 Indien het honorarium en/of kosten (deels) op een derde kunnen worden verhaald, bijvoorbeeld op de tegenpartij, verzekeraar van de tegenpartij, de rechtsbijstandsverzekeraar van opdrachtgever, blijft opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk verbonden voor de voldoening van de volledige door Blok Erfrecht gefactureerde honorarium en de volledige kosten.

4.9 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur dient opdrachtgever Blok Erfrecht daarvan binnen de betalingstermijn schriftelijk van op de hoogte te stellen.

4.10 Opdrachtgever is niet bevoegd om enige (tegen) vordering die hij op Blok Erfrecht meent te hebben, te verrekenen met de facturen van Blok Erfrecht.

4.11 Blok Erfrecht is gerechtigd tot zekerheid van betaling een voorschot te verlangen voordat zij met de werkzaamheden aanvangt of voortzet. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende factuur.

4.12 Een eventuele opgave vooraf van het te verwachten honorarium en/of te verwachten kosten en/of te besteden tijds is te allen tijde een schatting. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij Blok Erfrecht schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen dat een vast honorarium en/of vaste kosten in rekening worden gebracht.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Blok Erfrecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

5.2 De aansprakelijkheid van Blok Erfrecht en voor diegenen die voor Blok Erfrecht en/of de aan Blok Erfrecht verbonden advocaten werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en onder de daarin vermelde voorwaarden wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt.

5.3 Ingeval de verzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid van Blok Erfrecht niettemin vast staat, is de aansprakelijkheid voor directe vermogensschade beperkt tot het bedrag van het honorarium dat over een periode van 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000,–.Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

5.4 Vorderingen tot betalingen van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Blok Erfrecht voor die schade.

5.5 In geval van verzuim van de opdrachtgever is Blok Erfrecht gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk te staken, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Blok Erfrecht leidt.

6. Stichting beheer derdengelden

6.1 Blok Erfrecht is niet aangesloten bij/maakt geen gebruik van een Stichting Beheer Derdengelden.

7. Vaststelling identiteit

7.1 Blok Erfrecht is uit hoofde van de Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

7.2 Opdrachtgever dient Blok Erfrecht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. De foto en het BSN-nummer moeten worden afgeplakt.

8. Klachten- en geschillenregeling

8.1 Blok Erfrecht heeft een kantoorklachtenregeling. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan Blok Erfrecht.

8.2 Geschillen die niet via de kantoorklachtenregeling worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

8.3 De kantoorklachtenregeling van Blok Erfrecht is te vinden op www.blokerfrecht.nl

9. Slotbepalingen

9.1 Blok Erfrecht werkt met inachtneming van de Gedragsregels Advocatuur die te raadplegen zijn op de website van de Nederlandse orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl ).

9.2 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Blok Erfrecht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

Hilversum, 1 januari 2023