Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Blok Erfrecht.

1.2 Blok Erfrecht is een handelsnaam van Regel uw Recht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5033428.

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten die worden gegeven aan Blok Erfrecht en voorts op alle verbintenissen die uit de wet of uit overeenkomsten voortvloeien voor Blok Erfrecht. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers en andere derden zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door Blok Erfrecht aanvaard.

2.2 De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Blok Erfrecht: www.blokerfrecht.nl

2.3  Alle aan Blok Erfrecht en/of met deze samenwerkende advocaten, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

Opdracht

3.1 Opdrachtgever dient de door Blok Erfrecht per e-mail als attachment toegezonden schriftelijke opdrachtbevestiging direct na ontvangst te ondertekenen en aan Blok Erfrecht te retourneren. Wordt de schriftelijke opdrachtbevestiging niet per omgaande ondertekend retour gemaild dan heeft Blok Erfrecht het recht de werkzaamheden niet aan te vangen of deze te staken.

3.2 Opdrachtgever dient desgevraagd een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

3.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Blok Erfrecht te zijn verstrekt en niet aan enige hulppersoon. De werking van art.7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 Opdrachtgever staat volledig in voor alle opdrachten van en contacten met door opdrachtgever ingeschakelde derden.

3.5 Blok Erfrecht is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen.

Honorarium

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van Blok Erfrecht worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens minstens 6 minuten.

4.2 Indien opdrachtgever voor gesubsidieerde bijstand (een toevoeging) in aanmerking komt, kan opdrachtgever in overleg met Blok Erfrecht ervoor kiezen de zaak als betalend te laten behandelen. Alsdan zal van toepassing zijn hetgeen in deze voorwaarden is bepaald ten aanzien van het honorarium en verschotten in betalende zaken zoals opgenomen in de artikelen 4.1 en 4.4. De verschuldigde verschotten  worden door Blok Erfrecht doorbelast aan opdrachtgever, telkens wanneer deze aan haar in rekening worden gebracht.

4.3 Er wordt geen percentage kantoorkosten in rekening gebracht.

4.4 De door Blok Erfrecht gemaakte kosten, zoals griffierecht, leges, spoedkoeriersdiensten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van door Blok Erfrecht ingeschakelde derden zoals notarissen of andere hier niet met name genoemde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden door Blok Erfrecht aan deze in rekening gebracht. Blok Erfrecht is gerechtigd een voorschot op de in te schakelen dienst te verlangen. Een eventuele proceskostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Het uurtarief wordt bij het aangaan van de opdracht overeengekomen door mededeling van dit tarief aan opdrachtgever, die met het tarief akkoord wordt geacht te zijn indien hij dit tarief na mededeling niet terstond heeft afgewezen. Alle bedragen zijn inclusief btw. Het tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op grond van de het prijsindexcijfer consumpties gezinshuishoudens van het CBS en kan overigens na voorafgaande aankondiging worden aangepast.

4.6 Er wordt per het einde van elke kalendermaand door Blok Erfrecht gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichte werkzaamheden

4.7 Betaling van de declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling van de declaratie zullen extra kosten in rekening worden gebracht volgens de wettelijke regeling van art 6:96 BW.

4.8 Blok Erfrecht is gerechtigd tot zekerheid van betaling een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Aansprakelijkheid

5.1 Blok Erfrecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

5.2 De aansprakelijkheid van Blok Erfrecht en voor diegenen die voor Blok Erfrecht en/of de aan Blok Erfrecht verbonden advocaten werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en onder de daarin vermelde voorwaarden wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt.

5.3 Ingeval de verzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid van Blok Erfrecht niettemin vast staat, is de aansprakelijkheid voor directe vermogensschade beperkt tot het bedrag van het honorarium dat over een periode van 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000,–.  Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

5.4 Vorderingen tot betalingen van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Blok Erfrecht voor die schade.

Stichting beheer derdengelden

6.1 Blok Erfrecht kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van of ten behoeve van derden ontvangen en onder zich houden. Dergelijke gelden worden gestort op het rekeningnummer 6015380 van de ING Bank t.n.v. de Stichting Beheer Derdengelden Lang Advocatuur.

6.2 Door de opdracht aan Blok Erfrecht te verlenen, wordt Blok Erfrecht gerechtigd facturen te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever op de rekening van de Stichting Derdengelden gehouden worden.

Vaststelling identiteit

7.1 Blok Erfrecht is uit hoofde van de Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

Klachten- en geschillenregeling

8.1 Blok Erfrecht heeft een kantoorklachtenregeling. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan Blok Erfrecht.

8.2 Geschillen die niet via de kantoorklachtenregeling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

8.3 De kantoorklachtenregeling van Blok Erfrecht is te vinden op www.blokerfrecht.nl

8.4 De opdrachtgever dient zijn klacht aan Blok Erfrecht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

8.5 De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Blok Erfrecht voorleggen aan Rechtbank Amsterdam.  Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Slotbepalingen

9.1 Blok Erfrecht werkt met inachtneming van de Gedragsregels Advocatuur die te raadplegen zijn op de website van de Nederlandse orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl ).

9.2 Ingeval van een klacht kan de opdrachtgever zich wenden tot mr. A.L.J. Blok. De klacht zal op adequate wijze in behandeling wordt genomen en worden afgewikkeld.

9.3 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Blok Erfrecht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Hilversum, 1 januari 2023