Algemeen

1.1 Langblok advocaten (hierna: Langblok) is een samenwerkingsverband op basis van kostendeling tussen de advocatenpraktijken Lang Advocatuur B.V. en Blok Advocatuur.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van het samenwerkingsverband  Langblok alsmede ten behoeve van de voor het samenwerkingsverband dan wel de afzonderlijke leden daarvan werkzame personen. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Langblok dient daarvoor tevens gelezen te worden: Lang Advocatuur B.V. en/of Blok Advocatuur en/of anderen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.

 

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten die worden gegeven aan Langblok en voorts op alle verbintenissen die uit de wet of uit overeenkomsten voortvloeien voor Langblok. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers en andere derden zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door Langblok aanvaard.

2.2 De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Langblok: www.langblok.nl.

2.3 Lang Advocatuur B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60902019. Blok Advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50394428. De handelsnaam Langblok advocaten is onder beide inschrijvingen vermeld.

2.4 Alle aan Langblok verbonden en/of met hen samenwerkende advocaten, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

 

Opdracht

  1. Een tekenbevoegde van opdrachtgever dient de door Langblok toegezonden opdrachtbevestiging direct na ontvangst te tekenen en aan Langblok te retourneren. Wordt de opdrachtbevestiging niet per omgaande ondertekend ontvangen dan heeft Langblok het recht de werkzaamheden niet aan te vangen of deze te staken. Opdrachtgever dient desgevraagd een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
  2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Langblok te zijn verstrekt en niet aan enige hulppersoon. De werking van art.7:404 en 7:407 lid 2 BWis uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Opdrachtgever staat volledig in voor alle opdrachten van en contacten met bij/voor opdrachtgever werkende personen of derden.

3.4 Langblok is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen.

 

Honorarium

  1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van Langblok worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens minstens 6 minuten.
  2. Indien voor opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgegeven onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage binnen 14 dagen nadat Langblok opdrachtgever om betaling daarvan verzocht heeft, te zijn voldaan. De verschuldigde verschotten vallen niet onder de toevoeging en worden door Langblok doorbelast aan opdrachtgever, telkens wanneer deze aan haar in rekening worden gebracht. Indien geen toevoeging wordt verleend en opdrachtgever de opdracht handhaaft, zal door Langblok met opdrachtgever worden afgesproken tegen welk honorarium de werkzaamheden zullen worden verricht. Deze afspraak zal door Langblok schriftelijk worden bevestigd. Alsdan zal van toepassing zijn hetgeen in deze voorwaarden is bepaald ten aanzien van het honorarium en verschotten in betalende zaken zoals opgenomen in artikel 4.1 en 4.4.
  3. Indien een strippenkaart wordt gekocht door opdrachtgever dient deze vooraf geheel te worden betaald, tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken. Een strippenkaart ziet op de inkoop van een in de bevestiging daarvan genoemd aantal uren tegen een gunstiger uurtarief. In de bevestiging zal de geldigheidsduur van de strippenkaart worden aangegeven. Is niets aangegeven dan geldt de strippenkaart voor onbepaalde tijd. Langblok heeft te allen tijde het recht de strippenkaart om haar moverende redenen te beëindigen met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
  4. Indien een abonnement wordt afgesloten door opdrachtgever dient deze vooraf geheel te worden betaald voor de duur van een jaar, tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken. Een abonnement ziet op de inkoop van een in de bevestiging daarvan genoemde werkzaamheden. Langblok heeft te allen tijde het recht het abonnement om haar moverende redenen te beëindigen met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

4.3 Er wordt geen percentage kantoorkosten in rekening gebracht.

4.4 De door Langblok gemaakte kosten, zoals griffierecht, leges, spoedkoeriersdiensten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van door Langblok ingeschakelde derden zoals notarissen of andere hier niet met name genoemde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden door Langblok aan hem in rekening gebracht. Een eventuele proceskostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Het uurtarief wordt bij het aangaan van de opdracht overeengekomen door mededeling van dit tarief aan opdrachtgever, die met het tarief akkoord wordt geacht te zijn indien hij dit tarief na mededeling niet terstond heeft afgewezen. Alle bedragen zijn exclusief btw. Het tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op grond van de het prijsindexcijfer consumpties gezinshuishoudens van het CBS en kan overigens na voorafgaande aankondiging worden aangepast.

4.6 Er wordt per het einde van elke kalendermaand door Langblok gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichte werkzaamheden

4.7 Betaling van de declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling van de declaratie zullen extra kosten in rekening worden gebracht volgens de wettelijke regeling van art 6:96 BW.

4.8 Langblok is gerechtigd tot zekerheid van betaling een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 

Aansprakelijkheid

5.1 Langblok heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

5.2 De aansprakelijkheid van de advocaten van Langblok en voor diegenen die voor Langblok en/of de aan Langblok verbonden advocaten werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en onder de daarin vermelde voorwaarden wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt.

5.3 De aansprakelijkheid van de advocaten van Langblok en voor degenen die voor Langblok en/of de aan Langblok verbonden advocaten werkzaam zijn voor schade aan personen of zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en onder de daarin vermelde voorwaarden wordt uitgekeerd.

5.4 Ingeval de verzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid van Langblok niettemin vast staat is de aansprakelijkheid voor directe vermogensschade beperkt tot het bedrag van het honorarium dat over een periode van 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000,–. Bij aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken geldt in een dergelijk geval een maximum van € 1.000,–. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

5.5 Vorderingen tot betalingen van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Langblok advocaten voor die schade.

 

Stichting beheer derdengelden

6.1 Langblok kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van of ten behoeve van derden ontvangen en onder zich houden. Dergelijke gelden worden gestort op het rekeningnummer 6015380 van de ING Bank t.n.v. de Stichting Beheer Derdengelden Lang Advocatuur.

6.2 Door de opdracht aan Langblok te verlenen, wordt Langblok gerechtigd facturen te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever op de rekening van de Stichting derdengelden gehouden worden.

 

Vaststelling identiteit

7.1 Langblok is uit hoofde van de Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

 

Klachten- en geschillenregeling

8.1 Langblok neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Langblok heeft een kantoorklachtenregeling. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan Langblok.

8.2 Geschillen die niet via de kantoorklachtenregeling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met Langblok aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

8.3 De opdrachtgever dient zijn klacht aan Langblok voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

8.4 Langblok zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een oplossing  aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de opdrachtgever de klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

8.5 De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Langblok voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid

 

Slotbepalingen

9.1 Langblok werkt met inachtneming van de Gedragsregels Advocatuur die te raadplegen zijn op de website van de Nederlandse orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl ).

9.2 Ingeval van een klacht kan de opdrachtgever zich wenden tot mr. S.K. Lang of mr. A. Blok. De klacht zal op adequate wijze in behandeling wordt genomen.

9.3 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Langblok is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amstelveen, 1 mei 2017