Staat uw vraag of antwoord niet op deze pagina neem dan contact met mij op. Contact

Wanneer moet ik aangifte erfbelasting doen?

U moet aangifte erfbelasting doen wanneer de waarde van uw erfenis hoger is dan de voor u geldende vrijstelling. Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. Is de waarde van uw erfenis lager of gelijk aan de voor u geldende vrijstelling dan betaalt u geen erfbelasting. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Vrijstelling van erfbelasting?

Voor 2021 bedraagt de vrijstelling. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Ik heb een aanslag erfbelasting ontvangen. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Ja dat kan. Maar daar zijn –  afhankelijk van de gevraagde periode van uitstel – wel voorwaarden aan verbonden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

De belastingdienst heeft aangegeven dat ik geen aangifte hoef te doen, maar ik heb toch meer dan de vrijstelling ontvangen, wat nu?

Dan moet u toch aangifte erfbelasting doen. Meer weten? Neem contact op.

Ik heb een uitkering van een uitvaartverzekeraar ontvangen. Moet ik deze ook opnemen in de aangifte erfbelasting?

Ja. Indien een uitvaartverzekering (een deel van) de uitvaartkosten dekt, dient u de gemaakte uitvaartkosten te verminderen met het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij heeft uitgekeerd. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Moet ik erfbelasting betalen voordat het huis is verkocht?

Ja, in beginsel wel. Kunt u de erfbelasting echt niet betalen dan is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Mag ik begrafenis- of crematiekosten aftrekken?

Ja. Dat mag, echter enkel in de aangifte erfbelasting. Derhalve niet in de aangifte inkomstenbelasting. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Welke begrafenis- en crematiekosten mag ik aftrekken?

U mag de volgende kosten aftrekken in uw aangifte erfbelasting:

 • kleding voor en verzorging van de overledene
 • rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister en (verzendkosten voor) rouwkaarten en bedank-kaarten
 • urn of kist, graf of andere rustplaats, grafsteen en plaatsen van een grafsteen
 • koffietafel
 • huur van de aula
 • kerkdienst (huur en kosten sprekers) tot 1 jaar na het overlijden

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Waar heb ik als langstlevende recht op, indien er geen testament is gemaakt en wij in gemeenschap van goederen waren getrouwd?

Als langstlevende partner krijgt u de gehele erfenis tot uw beschikking. Eventuele kinderen krijgen een vorderingsrecht op u ter hoogte van hun kindsdeel. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Mag de langstlevende ouder bij een gemeenschap van goederen in de woning blijven wonen als er geen testament is?

Ja, dat mag. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoeveel erf ik als één van mijn ouders is overleden, er geen testament is maar wel een gemeenschap van goederen?

U verkrijgt een vordering in geld ter grootte van uw erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar indien beide ouders zijn overleden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is het gevolg als een kindsdeel wordt uitgekeerd voordat de langstlevende is overleden?

Het gevolg daarvan is dat de uitkering als schenking wordt gezien.  Neem contact op.

Wanneer heb je geen recht op het kindsdeel?

U heeft geen recht op uw kindsdeel als u bent onterfd. U heeft dan enkel recht op de legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel. Indien uw kindsdeel ½ is, bedraagt deze bij onterving ¼. Neem contact op.

Kan ik mijn kindsdeel direct na het overlijden van mijn vader opeisen?

Zolang uw moeder nog leeft, kan dit niet. U  moet wachten tot de langstlevende is overleden of als een van de andere in de wet of het testament genoemde situaties zich voordoet. Neem contact op.

Kan ik mijn kindsdeel opeisen nu mijn moeder (langstlevende) naar een verzorgingshuis moet?

Of dit kan hangt af van het testament van uw vader. Als uw moeder naar een verzorgingstehuis gaat en uw vader heeft in zijn testament opgenomen dat in dat geval de erfdelen opeisbaar zijn, dan kunt u uw kindsdeel opeisen.   Neem contact op.

Krijg ik rente over mijn kindsdeel?

Bij overlijden van de eerste ouder kunt u uw kindsdeel nog niet opeisen. U moet wachten op uw kindsdeel. Uw kindsdeel mag daarom worden verhoogd met een rente. Volgens de wettelijke verdeling ontvangt u de wettelijke rente over uw vordering, voor zover deze hoger is dan 6%.  Neem contact op.

Ik ben kind van de overledene en ben onterfd, heb ik toch nog ergens recht op?

Een kind heeft, hoewel onterfd, recht op de legitieme portie. De legitieme portie bestaat uit een geldvordering. De legitieme portie is de helft van wat een kind zou hebben gekregen als hij niet onterfd zou zijn. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Krijg ik automatisch bericht van een legitieme portie?

Nee, u dient de legitieme portie zelf op te eisen en wel binnen een periode van vijf jaar na overlijden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Vanaf wanneer is de legitieme portie opeisbaar?

De legitieme portie is – uitzonderingen daargelaten – opeisbaar vanaf 6 maanden na het overlijden van de ouder. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe groot is de legitieme portie?

De legitieme portie is gelijk aan de helft van het erfdeel dat zou zijn verkregen als er geen testament zou zijn opgesteld. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Krijg ik rente over de waarde van de legitieme portie als deze nog niet is uitbetaald?

Ja, u heeft recht op rente vanaf het moment dat u een beroep op uw legitieme portie heeft gedaan en deze opeisbaar is geworden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Als ik een beroep doe op mijn legitieme portie word ik dan erfgenaam?

Nee u wordt geen erfgenaam. U krijgt een vordering op de erfgenamen en bent schuldeiser. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Kan bij testament worden afgeweken van de legitieme portie?

Nee, de regeling van de legitieme portie is van dwingend recht. Daar kan niet bij testament van worden afgeweken. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Is het verplicht dat alle erfgenamen gezamenlijk de afwikkeling van de nalatenschap verrichten?

Ja, alle erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en zij zijn gezamenlijke vereffenaars. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Kan een gemachtigde worden aangesteld als vereffenaar?

Ja, de gezamenlijke erfgenamen kunnen een gemachtigde als vereffenaar aanstellen, die namens hen de erfenis afwikkelt. Het is ook mogelijk dat de erflater in het testament al iemand heeft aangewezen om de nalatenschap namens de erfgenamen af te wikkelen. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap per overlijdensdatum. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat gebeurt er met de erfenis als na het betalen van de schulden geld over is?

Als na het voldoen van alle schulden geld over is, zal dit worden verdeeld onder de erfgenamen naar rato van hun erfdeel. De vereffening gaat dan over in de verdeling. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wanneer eindigt de taak of het werk van de vereffenaar?

De taak van de vereffenaar eindigt meestal wanneer de nalatenschap is afgehandeld, dus na de verdeling en de afdracht van de erfbelasting. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoeveel tijd heb ik om na te denken of ik een erfenis wil aanvaarden of verwerpen?

U heeft in ieder geval drie maanden de tijd om een beslissing te nemen of u een erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Let op: het kan zomaar gebeuren dat u zonder het te beseffen door een bepaalde handeling de erfenis zuiver aanvaardt. Het is dus belangrijk dat u, voordat u een beslissing heeft genomen, zich niet als erfgenaam gedraagt. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe verwerp ik een nalatenschap?

Als u de erfenis wilt verwerpen, kunt u dit zelf regelen door het indienen van een formulier bij de griffie van de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden, circa 127 euro. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe aanvaard ik een erfenis of nalatenschap zuiver?

U kunt op twee manieren een erfenis of nalatenschap zuiver aanvaarden:

 • door dit aan te geven bij de rechtbank of notaris
 • door u als erfgenaam te gedragen. De wet bepaalt dat een erfenis zuiver is aanvaard indien u goederen uit de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op een andere manier aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.

Uit rechtspraak blijkt dat het van de omstandigheden van het geval afhangt of dit zo is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het mee naar huis nemen van waardevolle spullen van de overledene of het betalen van een schuldeiser. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe aanvaard ik een nalatenschap beneficiair?

Als u de erfenis beneficiair wilt aanvaarden, kunt u dit zelf regelen door het indienen van een formulier bij de griffie van de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden, circa 127 euro. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Kan ik terugkomen op het accepteren of aanvaarden van een erfenis of nalatenschap?

 

U kunt niet terug komen op een eenmaal gemaakte keuze. Er is één uitzondering. Heeft u de nalatenschap zuiver aanvaard dan kunt u de rechter vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden als de overledene schulden blijkt te hebben die op het moment van uw keus niet bekend waren. Deze schulden worden ‘onverwachte schulden’ genoemd. Het gaat om een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Een schuld is niet onverwacht als de erfgenaam wel de schuld kende, maar niet de hoogte van die schuld. U had in dat geval onderzoek moeten doen naar de hoogte van die schuld. Heeft u dat niet gedaan dan is het gevolg voor uw rekening. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Ik heb een erfenis zuiver aanvaard en er zijn meer erfgenamen, wat nu?

Als u een erfenis met andere erfgenamen zuiver heeft aanvaard, dient deze te worden afgewikkeld. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Ik heb de erfenis beneficiair aanvaard en er zijn meer erfgenamen, wat nu?

Als u de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard en er meerdere erfgenamen zijn, moet deze worden vereffend. Vereffenen betekent dat de nalatenschap volgens de daarvoor geldende regels moet worden afgewikkeld. Deze regels moeten strikt worden nageleefd anders loopt u het risico alsnog privé aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de overledene. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is het gevolg van verwerping van een erfenis of nalatenschap?

Als u een erfenis of nalatenschap verwerpt, bent u met terugwerkende kracht geen erfgenaam meer. Als u de keuze voor verwerping eenmaal heeft gemaakt kunt u dit niet meer terugdraaien. Dat betekent dat u niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de nalatenschap, maar dus ook niet meedeelt in de bezittingen van de overledene. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is het gevolg van zuivere aanvaarding van een erfenis of nalatenschap?

Indien u een nalatenschap zuiver aanvaardt, erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen die ook zuiver hebben aanvaard. De erfgenaam die zuiver aanvaardt, doet dat zonder enig voorbehoud en kan dus worden geconfronteerd met een overblijvende schuld. Indien u zuiver heeft aanvaard, kan hier in principe niet op worden teruggekomen. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is het gevolg van beneficiaire aanvaarding van een erfenis of nalatenschap?

Indien u een erfenis of nalatenschap beneficiair aanvaardt, erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen. Als de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen uit de nalatenschap hoeft u deze echter niet uit uw privévermogen te voldoen. Bij deze vorm van aanvaarden komt er een ingewikkelde procedure om de hoek kijken. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Mag ik altijd zelf kiezen hoe ik een erfenis of nalatenschap aanvaard?

Nee, u kunt niet altijd zelf bepalen hoe u een erfenis of nalatenschap wilt aanvaarden. In een aantal situaties is beneficiaire aanvaarding verplicht voorgeschreven, bijvoorbeeld:

 • als er minderjarige erfgenamen zijn;
 • als een erfgenaam niet zelf over zijn vermogen mag beschikken, omdat hij onder bewind of curatele staat, in de schuldsanering zit of failliet is verklaard.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wie zijn de erven of erfgenamen volgens de wet?

De wet heeft de erfgenamen verdeeld in vier groepen, de zogenaamde parentelen. Zijn er geen personen (in leven) in de eerste groep, dan komt de volgende aan bod en zo verder.

De vier parentelen zijn:

 1. de (niet van tafel en bed gescheiden) langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene, gezamenlijk met de kinderen van de overledene;
 2. de ouders van de overledene, tezamen met zijn broers en zussen;
 3. de grootouders van de overledene;
 4. de overgrootouders van de overledene.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is een codicil en wat staat daar in?

Als u bepaalde goederen aan iemand wilt nalaten, kunt u dit zelf regelen. U hoeft daarvoor niet naar de notaris. In een codicil kunt u bepalen welke goederen u aan wie wilt nalaten. Deze goederen dienen wel specifiek te worden omschreven, zoals bijvoorbeeld de zilveren ring met diamant of het gouden dameshorloge dat moeder altijd droeg.

Geldbedragen kunnen niet via een codicil worden nagelaten, daarvoor dient het testament.

Er bestaat geen register voor codicillen. Het risico bestaat dus dat een codicil niet wordt gevonden of zelfs onbedoeld ‘verdwijnt’.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is een testament?

Een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd, is een door een notaris opgemaakte akte. De erflater heeft in het testament vastgelegd wat er na overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

 

 

Hoe weet ik of er een testament is?

Zodra een notaris een testament passeert (ondertekent), moet hij dat melden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De notaris hoeft alleen maar aan te geven dat iemand op een bepaalde dag een testament heeft gemaakt en dit bij de notaris heeft laten vastleggen. De inhoud van het testament blijft geheim.

Bij elke willekeurige notaris kan worden nagevraagd of bij het Centraal Testamentenregister op naam van de overledene een testament bekend is.

Zodra een notaris een testament passeert (ondertekent), moet hij dat melden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De notaris hoeft alleen maar aan te geven dat iemand op een bepaalde dag een testament heeft gemaakt en dit bij de notaris heeft laten vastleggen. De inhoud van het testament blijft geheim.

Bij elke willekeurige notaris kan worden nagevraagd of bij het Centraal Testamentenregister op naam van de overledene een testament bekend is. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Testament laten maken, waarom zou ik dat doen?

Er zijn verschillende redenen om een testament te laten maken, bijvoorbeeld:

 • voor het benoemen van uw partner als erfgenaam, Indien u niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
 • om uw wens kenbaar te maken of u begraven of gecremeerd wilt worden en hoe de uitvaart geregeld moet worden
 • voor het benoemen van een executeur;
 • voor het uitsluiten en/of benoemen van erfgenamen;
 • voor het opnemen van een legaat. Bijvoorbeeld om een geldbedrag of bepaalde spullen aan een bepaald iemand na te laten.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Geldigheid testament, blijft een testament altijd geldig?

Voor een testament moet je altijd naar de notaris. Een testament is een persoonlijk document. Iedereen moet dus altijd persoonlijk voor de notaris zijn of haar testament in een akte laten vastleggen. Een testament blijft geldig totdat u het herroept. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Ik help u graag verder

Mijn hulp kent geen grenzen en spreidt zich uit over heel Nederland en daarbuiten. Indien u niet naar Amstelveen of Hilversum kunt komen, kom ik graag naar u toe.

Heeft u een vraag over Erfrecht? Ik help u graag verder.
Neem contact met mij op.

Ik help u graag verder

Mijn hulp kent geen grenzen en spreidt zich uit over heel Nederland en daarbuiten. Indien u niet naar Amstelveen of Hilversum kunt komen, kom ik graag naar u toe.

Heeft u een vraag over Erfrecht? Ik help u graag.
Neem vandaag nog contact met mij op.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met mij op.